Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk. X
                  Visit us on ...
Schloss Saalhof - BauernherbstSchloss Saalhof - BauernherbstSchloss Saalhof - BauernherbstBauernherbst Schloss SaalfhofSchloss Saalhof - Bauernherbst Schloss Saalhof - Bauernherbst Schloss Saalhof - BauernherbstBauernherbst

Festival skliznì:

Oslavte s námi od konce srpna do konce øíjna

Festival skliznì se slaví s pøibližnì 2000 akcemi, které se konají v celém Salcbursku. Staré tradice a rukodìlné øemesla se obnoví. Procházejte se po loukách a podívejte se, jak se úroda sbírá. Anebo jezdìte na kole a navštivte různé tematické stanice venkovského podzimního festivalu, který nabízí taky zajímavý trh.

Na mnoha místech jsou krávy na konci léta zdobeny kvìtinami a odvedeny zpátky do kravínů na zimování. Všichni zpívají, tančí, hrají a užívají si! Tradice, hudba a tanec - to je velká radost pro všechny! Nabízejí se také hodnì vaječných pečiv jako typické "Germkrapfen", "Bauernschöpsernes", "Blattln". Celá vesnice slaví svátek, slavte taky!


Festival skliznì je kulturní tradice:

Podle starého zvyku sbírání úrody na konci øíjna se slaví poøádnì. Svátek pøedstavuje slavnostní průvod s krásnì ozdobenou korunou vyrobenou z různých produktů.

Zajímavý obyčej je ukázka rukodìlných øemesel, které se demonstrují o svátcích. Pozorovali jste nìkdy jak se dlabají døevìné lišty, jak se dìlá jemnou výšivku anebo jak se plete vìneček?

Online-Booking
Nezávazná poptávka

S radost Vám nabídnout nezávaznou cenu balíčku:

Den pøíjezdu:
Ankunft auswählen
Den odjezdu:
Abreise auswählen
Počet host:


Telefonnummer
+43 (0)6542 68225
+43 (0)660 5703237