Bauernhof erleben Schloss SaalhofSchloss Saalhof - Urlaub am BauernhofSchloss Saalhof - Urlaub am BauernhofSchloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof

Nejlepší cena

s přímou objednávkou včetně vítaného daru

Najdete náš zemìdìlský dvr

Po 17:00 hodinì mžžete navštívit stodolu: Nejdøíve zavedou krávy, potom vŠ¡echna zvíøata (krávy, telata, kozy, králíci) jsou krmena senem a malá telata dostávají mléko. Dìti mohou krmit zvíøata senem nebo dát telatm mléko.

Nebo dáváte pøednost jízdì traktorem spolu s farmáøem Hermannem

Narození zvíøete : A možná budete mít možnost sledovat narození malého zvíøete Potom mu mžete vymyslet jméno...

Návrh pro ranní ptáčky: Odkud pøijde vejce k snídani A co tak zajít do kurníku a pomoct manželce farmáøe se sbíráním vajec - každý den v 8 a v 13 hodin.

VŠ¡echna zvíøata mají ráda hýkání - malá kzlátka, králíky Strolchi, Blacky a hlavnì pes Tina. Zajíky mohou kdykoli jíst trávu nebo odpad salátu, nebo zelenin.

A v horkých letních dnech budete možná mít možnost se podívat na senosee Bìhem léta se každé pole kosí 2-3 krát (od konce kvìtna do konce záøí) ... Možná pøesnì dnes traktor bude rotovat celý den ... Všechny dìti mohou jezdit nebo pomoct na poli hrabìtem - je to pøece ruční práce ...

Jaký je život zemìdìlce na horské pastvinì V ervenci a srpnu (v závislosti na poasí) poøádáme týdenní výlety na horskou chatu, která se nachází asi 1700 metr nad moøem: Po jedné hodinì cesty autem (kolem 27 km) k naší hlavní chatì, která se nachází ve výšce 1380 m, nás oekává nádherný výstup na nedotenou horskou pastvinu, která se nachází asi 1700 m nad moøem: Na ploše 150 hektar se pase dobytek (asi 110 zvíøat), jakož i 6-8 koní a koz. Zde se mžete nauit, jak se hospodaøí pastvina, a jaké práce probíhají zde v létì. Návštìva horské chaty je jako cestovaní zpìt v ase: Jak se asi v minulosti vyrábìly sýr a máslo bez elektøiny Jak asi to vše služebníci dìlali pøed stem lety

Mžete se zúčastnit veselého sbìru ovocných plodin: Na začátku července jsou tøešnì, v srpnu - erný rybíz a meruòky, a v záøí - švestky, jablka a hrušky. Z nich se vaøí chutné marmelády k snídani. Pøebytek se používá pro výrobu pálenky: ze 100 kg ovoce je možno vyrobit 7 l pálenky. Každý, kdo pomáhal pøi sklizni, dostane chutnou snídani a samozøejmì si mže dát neomezené množství ovoce!

Almhütte
Rezervujte online

Nezávazné šetření

Budeme rádi, abychom vám poskytli nezávazný balíček

HolidayCheck pomáhá všem cestovatelům s kategoriíou
Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk.X