Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk. X
                  Visit us on ...
Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof

Venkovské tradice


Velikonoční zvyky

Osterbrauchtum Schloss Saalhof Velikonoce začínají posvìcením vìtví v nedìli pøed Velikonocemi - v 09:45 hodin všichni pøichází k nám na dvŠ¯r. Naše rodina pøipravuje oltáø a zdobí jej. Š½ena v rodinì zavazuje pøedchozí den vìtvičky vrby, pomáhá také kaŠ¾dému dítìti zavázat a ozdobit své vìtve. Na nì dávají osolené preclíky a barevné stuŠ¾ky.

V náøečí v regionu Pinzgau jsou specifické názvy pro lidi, kteøí v určitých dnech vstali z postele jako poslední - napøíklad ten, kdo vstal poslední v nedìli pøed Velikonocemi se nazývá osel, a ten, kdo se probudil poslední ve čtvrtek (Zelený čtvrtek) se nazývá. ..........

Tradičnì na Zelený čtvrtek se kraslice ozdobí s prvními jarními kvìtinami a trávou, a poté se obarví slupkami cibule a barvami. Všechny dìti se mohou pøidat!

V naší rodinì dŠ¯slednì dodrŠ¾ujeme pŠ¯st od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty v poledne, kdy se jí velikonoční pečenì. Odpoledne v kostele se posvìtí jídla (pečené jehnìčí, chléb, salám, sýr, velikonoční vejce, køen a sŠ¯l), která se podávají k večeøi.

 

 

»
Svátek Boží­ho tìla

Brauchtum in Maishofen Schloss Saalhof Je to velký církevní svátek - po mši všechny svazy a kluby se vydávají na průvod (potrvá až do 12:00 hodin): Ženy jsou oblečeni v krojích a vesničané - v tradičních kožených kalhotách a tradičních košilích; účastní se také muži, kteøí dle starého zvyku dávali rány bičem na zem pro dobou úrodu; Zde jsou jezdci, hudební soubor, hasičský sbor, mládež. Tradičnì se začínají od Saalhofu: pøipravujeme oltáø, který zdobíme pìnišníkem a šeøíkem.

 

 

»
Svátek letního slunovratu

v červnu (nejčastìji kolem 19. červnu) Kolem 19 hodin vyrazíme spolu se všemi hosty k otevøenému ohništi, které se nachází na horské louce s výhledem na jezero Zeller See, 10 min. chůze od zámku. Potom pečeme klobásy na ohni. V 22 hodin se velkou hromadu vìtví zapaluje. Na blízkých kopcích je možno vidìt další ohništì - pøi hezkém počasí výhled je obzvláštì krásný.

Sonnwendfeuer Schloss Saalhof Sonnwendfeuer Schloss Saalhof

 

 

»
Plot typický pro region Pinzgau

Schloss Saalhof Pinzgauer Zaun Celý dvůr je ohrazen plotem typickým pro region Pinzgau: Je vyroben z nasekaného døeva z modøínu v pìti různých délkách, které jsou hustì propleteny specifickým způsobem, aby byl plot stabilní i bez høebíků. Pøed časem byly všechny ploty vyrobeny tímto způsobem - dokonce i ploty na horských pastvinách. Dnes bohužel témìø nikdo toto øemeslo neovládá. Ale celý dvůr zámku Saalhof je ohrazen právì takovým hezkým plotem.

 

 

»
Vánoční­ a novoroční­ svátky
 • Weihnachten Schloss Saalhof V pátek večer pøed prvním adventem udìláme velký vìnec (o průmìru asi 1 m.), který se tradičnì povìsí nad kuchyòský stůl; rádi svým hostům pomůžeme s vyrobením vìnce.
 • V tìch svátečních dnech domácí moučníky a tradiční chléb s rozinkami by nemìly chybìt. Kdo má zájem, může se zúčastnit jejich pøípravy!
 • Perchtenlauf Schloss Saalhof V chladných zimních nocích pøed Vánocemi kolem chodí tak zvané Krampusy - tradice, podle které se lidé pøevlekají za rohatá a chlupatá strašidla podobající se zvíøeti Popel, který se pomaže na obličeji, pøináší štìstí; zvyk, podle kterého lidé dostávají od Krampusy naplácano, vychází také z pøesvìdčení, že to pøináší štìstí, ale určitì není moc pøíjemné. Po Novém roce se Krampusy se stávají takzvaný Perchten, které nešlehají tak silnì a jejich cílem je vyhnat zimu. Krampusy jsou doprovázeny čarodìjnicemi a tvory, které se podobají kozám.
 • Perchtenlauf Schloss Saalhof Kromì ošklivých Krampusů ("Schiachperchten"), v Pinzgau jsou krásné Krampusy ("Schönperchten"), které chodí z jednoho selského dvora do druhého, popøejí hodnì štìstí a tančí svůj tradiční tanec. Ve skupinì Krampusů je také takzvaný kuøecí Krampus ("Hühnerpercht"), který nechá spadnout na zemi vejci, a hostitelka okamžitì musí jej vyčistit, protože víra je, že to bude požehnaný domov. Doufejme, že se tito tvorové objeví na námìstí Zell am See pouze 6. ledna.
 • Velmi zajímavý je také zvyk Anglöckeln, kde místní mládež hraje scénu, ve které Marie a Josef hledají útočištì, a zpívá pøitom písnì. Skupina chodí v určitých nocích pøed Vánocemi od domu k domu.
   
 • Je to sváteční den, kdy se k obìdu podává tradiční pokrm z mléka, mouky a medu; brousí se také všechny nože. Speciální vánoční domácí klobása se peče až večer.
   
 • Kouøení kadidlem na štìdrý den, Nový rok a Tøí králů S kadidlem a svìcenou vodou vesničané zahání zlé duchy, a tak žehnají po celém domì a dvoøe. Tady na zámku se vykuøuje kadidlem každá místnost a každý chlév.
»
Svátek sena

Koncem záøí se poslední seno sklízí a je to pøíležitost k oslavì se vŠ¡emi, kteøí pomohli!

»
Festival skliznì

Erntedank Schloss Saalhof Na konci záøí: To je jeden důležitý venkovský svátek, pøi kterém chodíme na bohoslužby oblečeni v lidových krojích, a pak tvoøíme průvod, a tak dìkujeme Bohu za bohatou sklizeò.

»
Online-Booking
Nezávazná poptávka

S radost Vám nabídnout nezávaznou cenu balíčku:

Den pøíjezdu:
Ankunft auswählen
Den odjezdu:
Abreise auswählen
Počet host:


Telefonnummer
+43 (0)6542 68225
+43 (0)660 5703237