Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof Schloss Saalhof - Urlaub am Bauernhof

Nejlepší cena

s přímou objednávkou včetně vítaného daru

Venkovské tradice


Velikonoční zvyky

Osterbrauchtum Schloss Saalhof Velikonoce začínají posvìcením vìtví v nedìli pøed Velikonocemi - v 09:45 hodin všichni pøichází k nám na dvŠ¯r. Naše rodina pøipravuje oltáø a zdobí jej. Š½ena v rodinì zavazuje pøedchozí den vìtvičky vrby, pomáhá také kaŠ¾dému dítìti zavázat a ozdobit své vìtve. Na nì dávají osolené preclíky a barevné stuŠ¾ky.

 

 

Read More »
Svátek Boží­ho tìla

Brauchtum in Maishofen Schloss Saalhof Je to velký církevní svátek - po mši všechny svazy a kluby se vydávají na průvod (potrvá až do 12:00 hodin):

 

 

Read More »
Svátek letního slunovratu

Sonnwendfeuer Schloss Saalhofv červnu (nejčastìji kolem 19. červnu) Kolem 19 hodin vyrazíme spolu se všemi hosty k otevøenému ohništi, které se nachází na horské louce s výhledem na jezero Zeller See, 10 min.

 

 

Read More »
Plot typický pro region Pinzgau

Schloss Saalhof Pinzgauer Zaun Celý dvůr je ohrazen plotem typickým pro region Pinzgau:

 

 

Read More »
Vánoční­ a novoroční­ svátky

Weihnachten Schloss Saalhof V pátek večer pøed prvním adventem udìláme velký vìnec (o průmìru asi 1 m.), který se tradičnì povìsí nad kuchyòský stůl; rádi svým hostům pomůžeme s vyrobením vìnce. V tìch svátečních dnech domácí moučníky a tradiční chléb s rozinkami by nemìly chybìt. Kdo má zájem, může se zúčastnit jejich pøípravy!

Read More »
Svátek sena

Koncem záøí se poslední seno sklízí a je to pøíležitost k oslavì se vŠ¡emi, kteøí pomohli!

»
Festival skliznì

Erntedank Schloss Saalhof Na konci záøí: To je jeden důležitý venkovský svátek, pøi kterém chodíme na bohoslužby oblečeni v lidových krojích, a pak tvoøíme průvod, a tak dìkujeme Bohu za bohatou sklizeò.

»
Rezervujte online

Nezávazné šetření

Budeme rádi, abychom vám poskytli nezávazný balíček

HolidayCheck pomáhá všem cestovatelům s kategoriíou
Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk.X