Sommerurlaub Sommerurlaub Sommerurlaub Sommerurlaub Sommerurlaub Sommerurlaub

Nejlepší cena

s přímou objednávkou včetně vítaného daru

Vesnice na horské túry

Túry mezi vznešenými vrcholky a horskými pastvinami

Led z ledovc na vrcholcích vysokých 3000 metr svítí dokonce i v horkém létì. Užijte si nádherný výhled, dokud jdete k nìkteré ze snadno pøístupných pastvin, kde se mžete najíst a dát si šálek domácí pálenky. Maishofen se nachází v širokém údolí. Turisté, kteøí se cítí lépe v nížinách, také mohou najít vhodná místa pro výlet.

V mìsících červen až záøí se každý týden poøádají túry.

Kromì toho, v ervenci a srpnu se poøádají hudební túry do Stablbergu a do pastviny Kammereggalm, kde po pøíjemné túøe si mžete dát horská jídla na pozadí hudby místního folklorního souboru.

Doporučení: :

Budete kdykoli potøebovat horské boty a oblečení pro deštivé počasí. Na horách se počasí mže náhle zmìnit. A zvláštì dležité jsou klobouk, krém proti slunci a slunení brýle. Vždy s sebou noste batoh (nejlépe, aby jej každý mìl - tak nebude nutno, aby nìkdo nosil hodnì, jak je napøíklad u rodinných výlet) a nìco k jídlu. Mìli byste mít dost k pití. Nenoste sladké nápoje, protože budete cítit vìtší žízeò.

K snídani si dejte ménì než obvykle, ale vezmìte si nìco k jídlu do batohu.

Vaše tìlo se nesmí pøetìžovat zmìnou nadmoøské výšky, a často se pøitom musí vypoøádat s vydatnou snídaní, kterou Vaši hostitelé Vám nabídli - samozøejmì s nejlepšími úmysly.

Poøádané túry:

firma nabízející organizované túry je 10 km od Maishofenu - rozvrh naleznete na našem aktuálním programu. Pro speciální nebo soukromé túry se mžete obrátit na naši oprávnìnou prvodkyni Traudi na telefonním čísle: 0043 (0) 6542 68402 nebo 0043 (0) 664 2633923.

Wandern
Rezervujte online

Nezávazné šetření

Budeme rádi, abychom vám poskytli nezávazný balíček

HolidayCheck pomáhá všem cestovatelům s kategoriíou
Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk.X