Tato webová stránka používá cookies. Nadále používat naše webové stránky souhlasíte s jeho používání cookies. Pro více informací přečtěte Otisk. X
                  Visit us on ...
Schloss Saalhof Schloss Saalhof Schloss Saalhof - MaishofenSchloss Saalhof Schloss Saalhof Schloss Saalhof Schloss Saalhof Schloss Saalhof Schloss Saalhof Schloss Saalhof MaishofenSchloss Saalhof Maishofen

Historie

Zámek SAALHOF


Zámek SAALHOF je jedním z nejstarších zámků v Pinzgau.

Bìhem oprav severní a východní části byly nalezeny staré základy a zdi, na kterých byl zámek postaven v jeho současné podobì v roce 1600. Vnitøní zaøízení a døevìné obložení s rytinou jsou z roku 1625.

Podle dokladů z roku 1810, hrad byl poprvé oficiálnì zmínìn v 11 století. Pozdìji se stal známým jako Saalburg (v současné dobì Saalhof)
a byl dům hrabìte vedle hradu Lichtenberg.

Panství Saalhof bylo původnì majetkem arcibiskupa Konráda "ďábla" (Konrad der Teufel). Po nìm byla øada dalších majitelů, mezi nimi i tzv. "Železná tyč" (Otto der Eisenstang).

Chronik  Chronik Schloss SaalhofV roce 1840 Johann Zehentner, který je pøímým pøedkem rodiny Rieder, koupil zámek a panství a od té doby je to rodinný majetek. Skutečnì výše zobrazený znak je erbem vlastníků-šlechticů z roku 1661.

Schloss Saalhof Maishofen Schloss Saalhof MaishofenBohužel, mnoho z artefaktů z minulosti není zachováno: napøíklad nejkrásnìjší obložení na zámku, které bylo prodáno do Bavorského národního muzea v Mnichovì, bylo bìhem Druhé války zničeno. Nicménì v zámku je možno vidìt nìkolik zajímavých starožitností. Také pro dìti je zde mnoho zajímavých vìcí s historickým významem - zejména starožitné zemìdìlské nástroje, které lze vidìt v naší prostorné pøedsíni o rozloze 300 m2.

Naše procházka zámkem je jako cestování zpìt v čase: Tøi mohutné truhly na obilí nacházející se v místnosti sloužící pøed časem na úschovu obilí, svìdÄí o zemìdìlské minulosti zámku. Kolem roku 1851 byla v zámku dokonce soukromá kaplička.

Od roku 1993 je zámek Saalhof pod ochranou zákona o státní památkové péči.

Známý umìlec Anton Faistauer z Pinzgau se zamiloval do krajiny, zachycující zámek na nádherném pozadí hory a často jej maloval jako motiv ve svých obrazech.

Ètete více o zámku Saalhof: Wikipedia »

Chronik Chronik

 

 

 

Online-Booking
Nezávazná poptávka

S radost Vám nabídnout nezávaznou cenu balíčku:

Den pøíjezdu:
Ankunft auswählen
Den odjezdu:
Abreise auswählen
Počet host:


Telefonnummer
+43 (0)6542 68225
+43 (0)660 5703237